Sedimentatie-apparaat

Deltagebieden zijn gebieden waar rivieren in zee stromen en waar door de dynamiek van zoet en zout water, sediment (zand en klei), vegetatie (veenvorming) dynamische landschappen zijn ontstaan. Voorbeelden zijn: de Nederlandse delta (grofweg de driehoek Lobith Delfzijl Cadzand), de Nijl delta in Egypte en de Mekong Delta in Vietnam. Deze landschappen zijn dynamisch, stukken land eroderen en worden afgeslagen, elders worden zand- en modderplaten opgebouwd en gekoloniseerd door begroeiing. Zodra de mens delta’s bewoonbaar gaat maken, door vastleggen van platen en geulen en de bouw van dijken en keringen gaat de natuurlijke dynamiek van opbouw en afbraak deels verloren.

Probleemstelling: Door het verlies aan natuurlijke dynamiek in delta’s wereldwijd zijn grote gebieden afgesloten van de water- en sedimentstromen die deze gebied gevormd hebben. Door verlaging van de grondwaterstand komen deze gebieden terecht in een vicieuze cirkel van bodem daling en verdere grondwaterstandverlaging. Bij gebrek aan aanvoer van sediment leidt dit tot een steeds lager maaiveld niveau.

Mogelijke oplossing: Herstel van natuurlijke dynamiek kan vaak een deel van het probleem oplossen. In veel gebieden gaat de bodemdaling inmiddels zo snel dat de sediment aanvoer met natuurlijke processen de bodemdaling niet meer kan bijhouden. Dit kan worden opgelost door zand of slib aan te voeren met baggerschepen, pijpleidingen of vrachtwagens. Dit gebeurt meestal in de vorm van een projectmatige activiteit waarbij in korte tijd met veel energie een grote hoeveelheid sediment wordt verplaatst.

De vraag is gerezen of dit niet anders zou kunnen, namelijk door middel van een bagger apparaat (of apparaten) dat gedurende langere tijd geringe hoeveelheden water met slib verspreidt over gebieden. Een dergelijk apparaat zou bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan de instandhouding van mangrove gebieden in Bangladesh (Sunderbans) of Indonesië, waar de gezondheid van mangroves wordt bedreigd door snelle bodemdaling. Een dergelijk apparaat zou met geringe hoeveelheden, zo mogelijk duurzame, energie moeten werken.

Challenge van EcoShape

Optimale wasmolen

De was moet drogen maar een droogmolen staat vaak vast. Hoe zou hij mee kunnen draaien met de zon en de wind zodat de was optimaal kan drogen?

Neem voor meer informatie contact op met Bela Evers.

Verkeersstromen Eekterveld

Door toenemende drukte op het industrieterrein Eekterveld in Vaassen, ontstaat een belastende verkeerssituatie. De verkeersstromen zijn niet voldoende inzichtelijk. Tevens ontstaat er een tekort aan parkeerplaatsen. Graag zouden we inzichtelijk willen krijgen wat de werkelijke verkeersstromen zijn, op welke tijdstippen er pieken zijn, hoe dit te reguleren valt en of en waar eventueel uitbreiding van parkeercapaciteit noodzakelijk is. Fietsen stimuleren?

Opdrachtgever: Industriekring Eeksterveld

Verduurzamen Omnisport

Op welke wijze kunnen wij, zowel de organisatie als uitvoer, onze events die (in eerste instantie) plaatsvinden in het Omnisportcentrum te Apeldoorn verduurzamen? Te denken valt aan hoe het event te bereiken, afvalstromen, gebruik van papier, gebruik op de baan van motoren, energiegebruik in de hal, etc. Een en ander is op deelvraag nader te overleggen tussen opdrachtgever en aanvrager.

Opdrachtgever: Omnisport Apeldoorn

Rupsenvanger

Challenge
De eikenprocessierups rukt op in Nederland. Op steeds meer plaatsen worden in eikenbomen nesten ontdekt met duizenden rupsen. De rupsen zijn bedekt met brandharen die bij mensen ernstige ontstekingen en jeuk kunnen veroorzaken. CleanOak zoekt naar een milieuvriendelijke oplossing om de eikenprocessierups een halt toe te roepen. Het wil graag dat jullie het gedrag van de rups bestuderen, een val waarin de rupsen gevangen worden bouwen en deze val uittesten in een boom. CleanOak is vooral geïnteresseerd in het gedrag van de rupsen als ze de val tegenkomen.

Er wordt bij de Universiteit van Wageningen al onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een lokstof om de rups naar een andere nestplaats te lokken. Welke studenten zijn in staat om een kunstnest van een synthetisch materiaal te bouwen?

Profiel bedrijf
CleanOak is een startup waar een product wordt ontwikkeld om eikenprocessierupsen op een milieuvriendelijke manier te bestrijden. Het gaat om een eenvoudig aan te brengen rupsenvanger die overlast van eikenprocessierupsen stopt en waardoor de rupsen eenvoudig en zonder overlast voor de bestrijder kunnen worden verwijderd. Zowel particulieren als boomverzorgingsbedrijven kunnen er gebruik van maken.

Windtree

Rondom hoge gebouwen in stedelijke gebieden waait de wind soms een eigen koers. Dat er wind is naarmate gebouwen hoger worden is duidelijk. Hoe kunnen we door het plaatsen van windturbines aan het gebouw (liefst esthetische geïntegreerd) een bijdrage leveren aan de energievoorziening van het gebouw? Met ander woorden: ontwerp een windturbine/molen die optimaal gebruik maakt van de turbulentie rondom gebouwen.